ویژگی های تیرچه پیش تنیده

هدف از نگارش این محتوا ﺁشنایی شما با تیرچه پیش تنیده است. در واقع ساخت و اجرای سقف برای ساختمان های مختلف با توجه به نوع اسکلت ساختمانی متفاوت است. از آنجایی که نوع رفتار و روش های اجرای مصالح در ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت است لذا نمی تواند از هر نوع سیستمی در…

کاربرد تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده نوعی تیرچه است که استحکام بیشتری نصب به سایر تیرچه ها دارد به علت فولاد و بتن که عمل پیش تنیدگی که باعث این شده این نوع تیرچه در هنگام تنش کشش و فشار مقاومت بیشتری از خود نشان دهند و همچنین وجو بتن بیشتر در این نوع تیرچه ها باعث صرفه…