کاربرد تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده نوعی تیرچه است که استحکام بیشتری نصب به سایر تیرچه ها دارد به علت فولاد و بتن که عمل پیش تنیدگی که باعث این شده این نوع تیرچه در هنگام تنش کشش و فشار مقاومت بیشتری از خود نشان دهند و همچنین وجو بتن بیشتر در این نوع تیرچه ها باعث صرفه…