ویژگی های تیرچه پیش تنیده

هدف از نگارش این محتوا ﺁشنایی شما با تیرچه پیش تنیده است. در واقع ساخت و اجرای سقف برای ساختمان های مختلف با توجه به نوع اسکلت ساختمانی متفاوت است. از آنجایی که نوع رفتار و روش های اجرای مصالح در ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت است لذا نمی تواند از هر نوع سیستمی در…