پیش تنیدگی و تاثیرات آن در تیرچه پیش تنیده؟

تمامی دست آورد های بشر از تیرچه پیش تنیده گرفته تا سازه های پیشرفته تر که تا به امروز دنیا به خود دیده است، نتیجه جستجو، تحقیق و نیز آزمایشات فراوان و از همه مهمتر میل به امتحان کردن چیزهای متفاوت است که بشر طی سال های گذشته انجام داده است. در عصر امروز، حد…